Глава «Київського патріархату»: Рішення Критського Собору не мають значення

Îêîëî 3 000 ñòîðîííèêîâ ïàðòèé "Âñåóêðàèíñêîå îáúåäèíåíèå "Áàòüê³âùèíà" è "Âñåóêðàèíñêîå îáúåäèíåíèå "Ñâîáîäà" îòìå÷àþò Äåíü ñîáîðíîñòè íà Ñîôèéñêîé ïëîùàäè â Êèåâå. Âîçëå Ñîôèéñêîãî ñîáîðà óñòàíîâëåíà ñöåíà, ñ êîòîðîé â 14:00 ïðî÷èòàëè ìîëèòâó çà Óêðàèíó äóõîâåíñòâî âî ãëàâå ñ ïàòðèàðõîì Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Êèåâñêîãî ïàòðèàðõàòà Ôèëàðåòîì. Ïîñëå ýòîãî ïåðåä ïðèñóòñòâóþùèìè âûñòóïèëà ëèäåð "Áàòüê³âùèíè" Þëèÿ Òèìîøåíêî, ïîçäðàâèâ ïðèñóòñòâóþùèõ ñ ïðàçäíèêîì. Ñîáðàâøèåñÿ äåðæàò ôëàãè ñ ñèìâîëèêîé ïàðòèé è ãîñóäàðñòâåííûå ôëàãè. Êàê ñîîáùàëî àãåíòñòâî, 22 ÿíâàðÿ 1919 ãîäà ÓÍÐ è ÇÓÍÐ ïîäïèñàëè Àêò ñîáîðíîñòè Óêðàèíû, ïî êîòîðîìó îíè îáúåäèíÿëèñü â îäíî ãîñóäàðñòâî.

Духовний лідер «Київського патріархату» 6 січня в інтерв’ю 5 каналу розповів, що вважає рішення Критського Собору несуттєвими.

«Рішення, прийняті на Криті, не мають великого значення, адже там обговорювалися питання, які не викликають особливої незгоди – піст, друге одруження для священиків, питання екуменізму, – тобто питання, які фактично вже вирішені», – заявив Філарет.

Головне, як вважає засновник УПЦ КП, те, що головував на Соборі не хтось інший, а Вселенський Патріарх. «Але важливим на цьому Соборі було те, що скликав цей Собор патріарх Варфоломій, тобто Вселенський Патріарх, і головував на ньому. Це означає, що Собори Всеправославні скликаються Вселенським Патріархом. Не іншим, а Вселенським. І головує на ньому саме Вселенський Патріарх», – підкреслив він.

«Тому цей Собор мав і має велике значення для Вселенського Патріарха», – уклав глава УПЦ КП.

Нагадаємо, рішення Собору на Криті викликали гостру дискусію серед православних ієрархів і богословів. Чотири Помісні Церкви відмовилися від участі в Соборі через незгоду з деякими проектами документів, запропонованими на розгляд Собору. Багато єпископів, що брали участь у Соборі, не підписали підсумкові документи.

Share on print
Share on email
Share on odnoklassniki
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Підписуйтесь на наші соцмережі TelegramFacebook

Читайте також

Недавні записи

#УПЦ #УПЦ КП
Запропонувати новину
Scroll Up